Prisliste og transportvilkår

Vi gjør det enkelt.

Nå får du samme gode pris om reiser med oss i øst, vest nord eller sør.

I områder som er maksimalprisregulert følger vi myndighetspålagte priser.

Maksimale dynamiske priser finner du under:
En pris oppgitt ved bestilling i app, pr telefon eller hos sjåføren kan være lavere enn prislisten tilsier.
Spør også gjerne sjåføren om et godt pristilbud.

Prisliste 2.5.2024 på web.jpg

For maksimalprisområder gjelder statens regulativ.
https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2024/04/Forskrift-om-endring-av-forskrift-30.-september-2010-nr.-1307.pdf 


§ 7 (Generelle takster)
Det kan beregnes inntil 58,00 kroner i starttakst fra holdeplass og gate. Ved bestilling kan det
beregnes starttakst inntil 97,00 kroner.
For tilkjøring, som definert i § 4 annet ledd, ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst
inntil 20,50 kroner per kilometer. Vederlaget kan ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste
holdeplass til hentestedet.
For kjøring med passasjer kan det beregnes avstandstakst inntil 12,20 kroner per kilometer for de
første 10 kilometerne. For kjøring med passasjer ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst
inntil 21,20 kroner per kilometer.
For kjøring med passasjer kan det, i tillegg til takstene i tredje ledd, beregnes tidstakst inntil
505,00 kroner per time. I tilfeller hvor drosjebilen har ankommet hentestedet og avtalt hentetidspunkt
er passert, kan det beregnes tilsvarende tidstakst.
Det kan uansett beregnes et minimumsvederlag på inntil 128,00 kroner per tur.
§ 9 skal lyde:
§ 9. (Tillegg for forhåndsbestilling)
Ved bestilling av drosjetransport til et bestemt punkt, kan det beregnes et tillegg på inntil
22,00 kroner per tur.
§ 11 skal lyde:
§ 11 (Tillegg for rullestol)
For drosjetransport av passasjerer som sitter i rullestol under transporten, kan det kreves tillegg på
inntil 63,00 kroner per tur. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i
henhold til § 7 fjerde ledd.
§ 12 skal lyde:
§ 12 (Tillegg for sykekjøring mv.)
For drosjetransport av personer på båre eller smittefarlige personer som nødvendiggjør
desinfeksjon av drosjebilen, kan det kreves tillegg på inntil 156,00 kroner. For ekstra tidsbruk i
forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til § 7 fjerde ledd.
2
Dersom drosjesjåføren ved transport etter første ledd må overnatte utenfor sitt hjemsted, kan det
kreves vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji i henhold til Statens reiseregulativ


Om avgifter og tillegg.


 • En av taxinæringens store utfordringer er sterkt økende bompenger og nye holdeplassavgifter (flyplasser, sykehus, kaier m. f.).

 • Bompenger (Kun i områder hvor dette er tillatt å legge til) 
  For at drosjenæringen skal sikre sin bærekraft må bompenger dekkes direkte av kunden. En drosje får ikke tilsvarende fritak som annen kollektivtransport.
  Taxi 1 oppkrever en "andel bompenger" pr tur. Teknisk gjennomføres dette ved at turen "hopper opp" med kr 25 når taksameteret stoppes, selv om drosjen fysisk ikke har passert en bomstasjon med passasjer i bil. 

  Dette fordi:
  Drosjen må i mange tilfeller passerer en bomstasjon for å hente passasjer eller kjøre gjennom en bomstasjon for å komme tilbake til utgangspunktet.
  Andel bompenger i pr tur er fast med kr 25.

  Taxi 1 oppkrever i tillegg bompenger på utenforliggende bomstasjoner (f eks Kvam pakken) samt fergekostnader etc. med pålydende for de tilfeller drosjen passerer slike punkt, begge veier.


Taxi 1 krever kr 88 for oppdrag til og fra Bjørnafjorden.

 • Flyplassavgift
  Avinor oppkrever en egen avgift for å rengjøre, og vedlikeholde selve taxiholdeplassen. For eksempel snømåking og salting og for å ordne taxi-køen.

  Flyplassavgiften oppkreves naturlig som en følge av at Avinor har pålagt drosjenæringen å betale gebyr for å hente passasjerer på alle store Norske flyplasser.

  Pr 15.4.2024 er prisen redusert til 12,- pr passering i Bergen og kr 16 i Stavanger.
  (ink. mva) Prisen blir enten manuelt eller automatisk lagt til taksameter prisen.

 

 • Kontanthåndteringsgebyr
  Taxi 1 oppfordrer alle passasjerer til å betale med kort for å redusere risiko for våre sjåfører.
  Kontanthåndtering er kostbar og sjåføren kan ta inntil kr 30 i gebyr for å få dekket denne kostnaden.
  (Dekning av kostnader er for øvrig tillatt jf. finansavtaleloven § 39 b


 • Transportvilkår for Taxi 1 as for reisende med taxi.

  Gyldighet f.o.m 1.3.2022

  § 1 Transportvilkårenes anvendelse
  Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører og/eller taxisentral.

  § 2 Bestilling av taxi
  Ved bestilling av taxi gjennom sentral, ved telefonbestilling eller på annen måte, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet  setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette. Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

  Det anbefales særlig den reisende å planlegge taxituren, slik at det tas høyde for eventuelle forsinkelser og særlig slik at anbefalt oppmøte tid på terminaler og flyplasser overholdes. Særs viktig er dette hvis taxi-reisen korrelerer med annen transport, f eks med båt, bil, tog, fly eller annen transport. 

  Ved bestilling av drosje med flere enn 4 passasjerplasser, forbeholder selskapet seg, for å sikre leveringskapasitet på oppdrags-tidspunktet, retten å sende flere mindre biler, fremfor en eller flere maxitaxi.
  Prisen som oppkreves vil da være ihht taksameterpris pr bil. Prisen på leveransen vil da kunne avvike utover antatt beregnet pris på en maxitaxi.

  Oppdrag som er bestilt på forhånd eller direktebestilt og hvor tur er tildelt bil, avkreves det full betaling.
  Avbestilling kan gjøres inntil 8 timer før oppdraget tar til. Ved avbestilling senere enn 8 timer oppkreves full betaling.
  Det oppkreves minimum for 1 time arbeidstid iht minuttpris jf prisregulativ fra hentetidspunkt og deretter 60 minutter.

  § 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi.
  Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.
  Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring. Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

  § 4 Praiing utenom holdeplass.
  Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

  § 5 Taxiførers rett til å avvise turer
  Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise. Den reisende har rett til å medbringe førerhund. Dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

  § 6 Oppdragets utførelse
  En taxifører skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet. Taxifører plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet, følger veitrafikklovens bestemmelser. Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan anmode om bistand. Bistand taxifører yter passasjeren, etter dennes ønske, til, fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko. Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt. Førers bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes samtykke. Taxifører kan kreve forhåndsbetaling for turen.

  § 7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser
  Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement/sjåførinstruks, hvis ikke annet er avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og begravelse følger ventetid av oppdragets art. Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra bestilt fremmøtetidspunkt. Forhåndsbestilling av drosje er å betrakte som en forskuttert direktebestilling. Det hviler ikke ekstraordinært ansvar utover tilsvarende direktebestilling og avvisning av denne, utover hvis det ikke er betalt en forholdsmessig tilleggsytelse for bestillingen. Må en tur avbrytes på  grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført. Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir den reisende ingen rett til avkortning i samlet takst.

  § 8 Betaling, veksling og kvittering
  Taxisentralens takstregulativ og prisbestemmelser benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Taxiturer kan betales med bank, kredittkort eller TT kort, eller med kontanter. Ved bruk av rekvisisjon eller annen betalingsform avtales dette med sentralen eller taxifører før turens start. Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer. Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen skal oppgis taxiførers navn, taxiens løyvenummer, passasjerens på- og avstigningssted samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ. I taxi med kvitteringsskrivende taksameter, skal dette benyttes ved utskrift av kvittering. Ved ønske om kjøring på kreditt, vil hvert enkelt oppdrag faktureres med et påslag, minimum 20 % av turens pris, dog ikke under kr 200,-. Påslaget kan justeres etter en vurdering fra Taxi 1 sin side. Det kan også tilkomme andre påslag og tillegg, f eks men ikke begrenset til, smittevernstillegg, bompenger ekstra tidsforbruk ved stengte veier o.l.


§ 9 Sikkerhet for betaling
Taxifører skal snarest og innen 24 – tjuefire – timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f. eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering på sentralens godkjente blankett for mottatt pant. Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet. Gjeldsbrev, godkjent av taxisentralen, kan benyttes som et alternativ til pant i forbindelse med sikkerhet for betaling.

§ 10 Bagasje og lignende
Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien.  Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art.

§ 11 Hittegods
Taxifører kan returnere glemte saker i drosjen til rette vedkommende mot betaling ihht veil priser.
Er dette ikke mulig, skal fører levere gjenstander gjenglemt i taxien på det av sentralens anviste sted innen 24 timer.
Han plikter å dra forsvarlig omsorg for gjenstanden.

§ 12 Ansvar

a) Skade på person
Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.

b) Bagasje og annet gods
Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side. For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg. av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.

c) Forsinkelse
Erstatningsplikt for forsinkelse kan oppstå når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller
omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Erstatningsplikten bortfaller ved at kunden innen rimelig tid blir gitt beskjed om at bestillingen ikke kan effektueres eller blir forsinket. Kunden kan da velge alternative løsninger. Transportørens ansvar for forsinkelsen er uansett oppad begrenset til transportens kostnader knyttet til selve utførelsen av drosjeturen og maksimalt et beløp på 500 kroner. Det vil ikke godgjøres erstatning for andre påløpende kostnader utover maksimalt beløp, i forbindelse med feil eller mangler ved bestilling eller utførelse av oppdraget. Dette vilkårlig av om feilen ligger utelukkende hos sjåfør eller selskap.

d) Den reisendes ansvar
Den reisende plikter å erstatte skader eller andre påløpende kostnader i forbindelse med oppdraget, som ved skjødesløshet, forsett eller uaktsomhet påføres transportøren. Dette kan f eks, men ikke begrenset til være, ødeleggelse av dører, oppkast i bil, tyveri av utstyr fra bil eller sjåfør. Oppkast i drosje vil medføre krav om betaling av minimum kr 1000 mot at sjåfør gir kvittering for betaling.

§ 13 Regler ved tvister
Tvist mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse mellom partene, kan den reisende forelegge sentralen.

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse
Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et 1 måned med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

§ 15 Opplysning
Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig i taxien eller på selskapets kontor/hjemmeside og forevises den reisende på forlangende. Ved at kunden bestiller eller booker et oppdrag aksepterer kunden disse vilkår.

Annet arbeid faktureres med følgende satser:

 • Arbeid som utføres administrativt av ledelsen koster kr 450,- pr påbegynte kvarter.
  Det faktureres for minimum 15 minutter.

 • Annet administrativt arbeid koster 275,- pr påbegynte kvarter. 
  Det faktureres for minimum 15 minutter.

 • Monteringsarbeid eller annet teknisk arbeid koster kr 200 pr påbegynte kvarter.
  Det faktureres for minimum 15 minutter.


Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden