Personvernerklæring Taxi 1 as

Personvernerklæring for Taxi 1 AS

Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av persondata hos Taxi 1 AS.

Taxi 1 AS er behandlingsansvarlig.

Personvernerklæringen forteller hvilke personopplysninger som behandles og til hvilke formål.

 1. Levere drosjetjenester, samt å tilby kundeservice og support

1a.   Nødvendig informasjon for at drosjesentralen skal kunne levere drosjetjenesten:

Navn, telefonnummer, hente- og leveringsadresse, kjørerute, betalingsinformasjon og eventuell annen informasjon du oppgir i forbindelse med en turbestilling.

1b.   Tjenester som gir en bedre brukeropplevelse:

Flere av våre bestillingsløsninger har posisjoneringstjenester for raskt å gi deg adressen på det stedet du er. Tilgang til enhetens posisjon gir du og trekker du tilbake i de respektive løsningene og enhetene dine.

Vi bruker cookies og innhenter informasjon fra enhetene du bruker til å bestille med, slik at vi kan detektere og rette tekniske feil, gjøre generelle forbedringer av våre bestillingsløsninger samt gi deg tilleggsfunksjoner som å sende pushmeldinger, «spor taxi» m.m.

Ved telefonbestilling kan det gjøres automatisk oppslag i tidligere bestillinger siste 12 måneder fra samme telefonnummer. På den måten kan vi gi deg raskere service og redusert mulighet for feilregistrering av turbestilling. Disse bestillingsopplysningene gis ikke ut til innringer.

Alle bankbetalingstjenester som tilbys i bilene eller i bestillingsløsningene er trygt ivaretatt av PCI-sertifiserte tredjepartsløsninger. Drosjesentralen behandler ikke selv personopplysninger fra disse løsningene.

Dersom du registrerer dine betalingskort for å motta elektronisk kvittering, vil e-postadressen du registrerer ikke bli benyttet til andre formål, uten at du har eksplisitt godkjent dette der du registrerer kortene. Eventuelt samtykke kan trekkes tilbake på samme sted.

Til sammen danner disse opplysningene din personprofil i våre systemer.

 1. Utarbeidelse av statistikk og analyser
  Det brukes kun anonymiserte opplysninger til å utarbeide statistikk og analyser for at drosjesentralene skal kunne forbedre sine tjeneste og rapportere lovpålagte krav til myndighetene.

 2. Hindre misbruk
  Det lagres informasjon om telefonnummer og enhetsinformasjon for å hindre misbruk av tjenestene. Drosjesentralene har en berettiget interesse i å ha sperrelister som forhindrer enkelte personer, som av ulike grunner ikke skal få bestille drosje, fra å benytte tjenestene. For eksempel dersom en person gjentatte ganger bestiller drosje uten å benytte seg av den.
 3. Oppfylle rettslige forpliktelser
  Det samles inn og lagres opplysninger om blant annet kjørerute, betalingsinformasjon og kvittering for at drosjesentralen og løyvehaverne skal kunne oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel i henhold til bokføringsloven.

5.Lagring og sletting av opplysninger

Behandlingsansvarlig holder detaljert og omfattende oversikt over alle typer personopplysninger i et eget register (Personopplysningsregister) som gjennomgås og oppdateres med jevne mellomrom. Alle opplysninger som samles inn i forbindelse med drosjetjenestene lagres i ihht. gjeldende lov/forskrift eller avtale. Lagringstid for personopplysningene faller inn i to kategorier; hhv. 3 år for opplysninger som trengs for å behandle reklamasjoner o.l. og 5 år for opplysninger som går inn under bokføringsloven. Sletting av personopplysningene skal være gjennomført innen 1 år etter at lagringstiden er utløpt.

AVTALE, SAMTYKKE OG TREKKE TILBAKE SAMTYKKE

Lagring og behandling av personopplysninger i APP’ene er rettslig grunngitt som «nødvendig for å gjennomføre en avtale med den registrerte». Det innhentes derfor ikke eksplisitt samtykke.

Ønsker du å få slettet din kundeprofil, så kan du gjøre det i APPen under «Min profil». Din kundeprofil slettes ikke dersom du avinstallerer APPen, da avinstallasjon ofte benyttes for oppdatering av APPen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger behandles ihht. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen.

Vi er opptatt av å sikre personopplysninger mot utilsiktet innsyn, endring eller sletting fra uvedkommende og har en gjennomarbeidet sikkerhetsløsning for tilgang til systemene og tjenestene.

Tjenestene kjører og lagrer data i to logiske miljøer:

 • Serverpark i Norge.
 • Skytjenester hos en anerkjent leverandør med lagring i EU/ EØS-området.

Drosjesentralene (de behandlingsansvarlige) har tegnet en databehandleravtale for driften av tjenestene.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER:

Det leveres ikke ut personopplysninger til tredje part. Unntak er henvendelser fra politiet med grunngitt formål, og kun etter samtykke fra behandlingsansvarlig på aktuell sentral.

Drosjekunder som ønsker innsyn i sine registrerte personopplysninger, må henvende seg til den drosjesentralen som er benyttet. I utgangspunktet er det ikke legitimasjonsplikt i drosje, og det er derfor kun mulig for en drosjesentral å utlevere personopplysninger til en kunde dersom kunden ved fremmøte kan fremlegge:

 • Faktura fra teleoperatør som viser at kunden (kundenavn) eide telefonabonnementet det ble bestilt drosjetur fra i det aktuelle tidsrommet da turen ble bestilt.
 • Legitimasjon som viser at kunden faktisk er den personen fakturaen er stilet til.

Det samme dokumentasjonskravet som gjelder for innsyn i personopplysninger gjelder for evt. ønske om sletting eller retting. Taxi 1 vil ta imot en kundes ønske om å få personopplysninger slettet eller rettet, og vil med assistanse fra systemleverandør TDS gjennomføre dette dersom det ikke finnes lover/forskrifter eller avtaler som forbyr dette.

Dersom du som drosjekunde mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

RELEVANTE LOVER OG FORSKRIFTER SAMT AVTALER SOM GJELDER FOR VIRKSOMHETEN:

 1. Lov om bokføring (bokføringsloven) med forskrifter
 2. Lov om målenheter, måling og normaltid, forskrift om krav til taksametre
 3. Personopplysningsloven med forskrifter
 4. Avtaler med private drosjekunder, bedrifter og offentlige oppdragsgivere for spesialtransport

Taxi 1 as og TDS as er underlagt norsk lov og rett.

Kontaktinformasjon:

For spørsmål vedrørende våre tjenester eller personvernerklæringen, ta kontakt på ledelse@taxi1.no

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev