Vilkår

Transportvilkår hos Taxi 1.

Transportvilkår for reisende med taxi 1. Gyldighet fra og med 1.9.2011.

§ 1 Transportvilkårenes anvendelse
Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører. På alle
forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

§ 2 Bestilling av taxi

Ved bestilling av taxi gjennom sentral eller ved telefonbestilling direkte til
holdeplass, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig
for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet
setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse
dette.

Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at
det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til
bestillingen.

§ 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi.
Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke,
uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de
av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.

Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på
holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge
taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi
plass til utkjøring.

Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen
oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for
oppdragets utførelse.

§ 4 Praiing utenom holdeplass.
Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for
publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens
kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige
tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende
trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

§ 5 Taxiførers rett til å avvise turer
Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer
som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise.

Den reisende har rett til å medbringe førerhund.

Dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med
taksameterets pålydende.

§ 6 Oppdragets utførelse
En taxifører skal følge den kjørerute som tar kortest tid til
bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet.

Taxifører plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til
forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist
avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen

Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig
festet, følger veitrafikklovens bestemmelser.

Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan
anmode om bistand. Bistand taxifører yter passasjeren, etter dennes ønske, til,
fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko.

Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for
medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt.

Førers bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i
henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes
samtykke.

Taxifører kan kreve forhåndsbetaling for turen.

§ 7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser
Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et
tidsintervall som fremgår av kjørereglement/sjåførinstruks, hvis ikke annet er
avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og
begravelse følger ventetid av oppdragets art.

Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra bestilt
fremmøtetidspunkt. Forhåndsbestilling av drosje er å betrakte som en
forskuttert direktebestilling. Det hviler ikke ekstraordinært ansvar utover
tilsvarende direktebestilling og avvisning av denne, utover hvis det ikke er
betalt en forholdsmessig tilleggsytelse for bestillingen. Må en tur avbrytes på
grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den
utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom
ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket
den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har
taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført.

Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav
på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og
meteorologiske forhold gir den reisende ingen rett til avkorting i samlet
takst.

Taxi 1 forbeholder seg retten til å fakturerer bestillte oppdrag som avbestilles senere enn 24 timer innen fremmøte.

§ 8 Betaling, veksling og kvittering
Taxisentralens takstregulativ og prisbestemmelser benyttes som grunnlag for
takstberegningen, med mindre annet er avtalt og aksepteres av kunden ved bruk
av sentralens tjenester.

Taxiturer skal skje mot kontant betaling. Ved bruk av kredittkort, rekvisisjon
eller annen betalingsform skal det avtales med taxifører før turens start.
Dersom det gjennom skilting i taxien, sentralens annonsering eller lignende
fremgår at bestemte rekvisisjoner, betalings-/kredittkort aksepteres, plikter
taxifører å akseptere disse.

Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens
kjørereglement/sjåførinstruks. Kjøring i forbindelse med veksling av større
beløp, belastes passasjer.

Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen
skal oppgis taxiførers navn, taxiens løyvenummer, passasjerens på- og
avstigningssted samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at
vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ. I taxi med
kvitteringsskrivende taksameter, skal dette benyttes ved utskrift av
kvittering. Ved levering av rekvisisjon uten inngått avtale med selskapet vil
oppdraget faktureres med påslag, minimum 20 % på hver tur og minimum 200,-
kroner per oppdrag.

§ 9 Sikkerhet for betaling
Taxifører skal snarest og innen 24 – tjuefire – timer underrette taxisentralen
om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi
passasjeren kvittering på sentralens godkjente blankett for mottatt pant.

Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for
tilbakelevering av pantet.

Gjeldsbrev, godkjent av taxisentralen, kan benyttes som et alternativ til pant
i forbindelse med sikkerhet for betaling.

§ 10 Bagasje og lignende
Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan
avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til
å bli transportert i taxien.

Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan
påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved
bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset
oppdragets art.

§ 11 Hittegods
Taxifører skal etter hver tur straks undersøke om noe er gjenglemt i taxien,
slik at glemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det
samme.

Er dette ikke mulig, skal fører levere gjenstander gjenglemt i taxien på det av
sentralens anviste sted innen 24 timer. Han plikter å dra forsvarlig omsorg for
gjenstanden.

§ 12 Ansvar
a) Skade på person
Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som
lovgivningen bestemmer.

b) Bagasje og annet gods
Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt,
eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å
erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller
forsømmelser fra transportørens side.

For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer,
er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kilo av den del av godset
som er gått tapt eller blir skadet.

c) Forsinkelse
Erstatningsplikt for forsinkelse kan oppstå når fremmøte eller tiden for å
fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som
rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller
omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge.
Erstatningsplikten bortfaller ved at kunden innen rimelig tid blir gitt beskjed
om at bestillingen ikke kan effektueres eller blir forsinket. Kunden kan da
velge alternative løsninger. Transportørens ansvar for forsinkelsen er uansett
oppad begrenset til transportens kostnader knyttet til selve utførelsen av
drosjeturen og maksimalt et beløp på 500 kroner. Det kan ikke kreves erstatning
for andre påløpende kostnader utover maksimalt beløp, i forbindelse med feil
eller mangler ved bestilling eller utførelse av oppdraget.

d) Den reisendes ansvar
Den reisende plikter å erstatte skader eller andre påløpende kostnader i
forbindelse med oppdraget, som ved forsett eller uaktsomhet påføres
transportøren.

§ 13 Regler ved tvister
Tvist mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse mellom partene,
kan den reisende forelegge sentralen.

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse
Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen
hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold.

Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et 1 måned
med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

§ 15 Opplysning
Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig
i taxien og forevises den reisende på forlangende. Ved at kunden bestiller
eller booker et oppdrag aksepterer kunden disse vilkår.

Taxi 1 AS ©
2011 |
Privacy Polic